Familjedaghemmet Giraffen

Likabehandlingsplan för familjedaghemmet Giraffen

Ht16-vt17

 

 

Bakgrund

 

Likabehandlingsplanen bygger på FN´s barnkonvention och regleras av diskrimineringslagen och kap. 14 i skollagen.

 

Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder samt att förebygga och förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

 

Syfte

Enligt skollagen och läroplanerna skall alla som arbetar i familjedaghemmet aktivt motverka alla former av trakasserier och annan kränkande behandling.

Grunden för arbetet mot diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling läggs genom den anda och atmosfär som finns i familjedaghemmet. Det är vi vuxna som arbetar här som, tillsammans med föräldrarna, har ansvaret för att skapa en god atmosfär. Det är vi vuxna som är förebilder för barnen. Hur vi är och gör i alla typer av sammanhang påverkar barnen.

 

Mål

 

Att familjedaghemmet ska vara en verksamhet för barn och deras föräldrar, där alla kan känna sig trygga och där ingen ska bli utsatt för någon form av diskriminering eller annan kränkande behandling.

 

Förebygga genom att

 

 • Stärka barns positiva sidor genom beröm
 • Alla får komma till tals och uttrycka sina åsikter
 • Lyfta fram barnens olikheter och se mångfalden som en tillgång
 • Att vi som vuxna på familjedaghemmet ska vara goda förebilder, genom att visa respekt och hänsyn mot alla människor.
 • Sätta klara och tydliga gränser för hur vi tillsammans ska behandla varandra på familjedaghemmet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om någon kränkande behandling sker på familjedaghemmet

 

 

Vuxen- barn situationer 

 • Om vi ser att någon vuxen (förälder eller annan) gör fel ska vi vara så raka att vi kan säga till. 

 

 

Barn till barnsituationer

 • Uppmärksamma och prata med barnen om vad de gjort. Använda ”hur- frågor”;
 • Hur kände du? 
 • Hur tänkte du?  
 • Hur tror du att den andre kände sig?  
 • Hur ska du göra för att kompisen ska bli glad?

 

Som vuxna har vi skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende.

I det dagliga arbetet med barnen, uppmärksammar vi om barnen utsätts för kränkande handling.

Ser till att det barn som utsatts för kränkningen, får tröst och genomgång av det inträffade.

Ser till att den som utför en kränkande handling förstår den kränkande handlingen. 

 

Åtgärder

 

Vid upprepade tillfällen riktade mot ett och samma barn skall föräldrar informeras och vi tillsammans kan gå vidare med ytterligare åtgärder, om behov finns.

Vi: 

 

 • Samtalar med berörda barn.
 • Kontaktar berörda föräldrar för att berätta vad som har hänt.
 • Dokumenterar vad som har hänt.
 • Gör en åtgärdsplan.
 • Uppföljningssamtalar med berörda föräldrar för att se om åtgärderna har hjälpt.

 

Uppföljning

 

Att vid den årliga utvärderingen ska likabehandlingsplanen finnas med för uppföljning till nästkommande års planering av verksamheten. Att ha en öppen dialog med föräldrarna för att få höra deras åsikter.

 

Plan för ht 2015 – vt 2016

 

 • Att i barngruppen uppmärksamma olika länder på deras nationaldag för att visa på olikheter, mångfalden och dess tillgångar för att ge barnen ett större kulturellt perspektiv.
 • Vi ska i barngruppen arbeta med temat Känslor och empati. Som arbetsmaterial ska vi använda EQ-dockan Friendly och boken ”Social och emotionell träning för alla barn” av Maria-Pia Gottberg.

 

 

Utvärdering 20160603

 

Vi har uppmärksammat ett antal nationaldagar och då sett till hur barn i dessa länder lever och bor, vi har lagat maträtter och lyssnat till musik och sett på olika danser från det landet. Vi har målat flaggor och tittat på jordgloben tillsammans. Barnen uppskattar och är nyfikna på de olika länderna och kommer med frågor och funderingar på hur och varför det ser olika ut.

 

I temat känslor har vi haft många samtal runt ämnet, det har resulterat i att de har ökat sin förmåga att uttrycka sina egna känslor och även förstå andras känslor. Vi har också uppmärksammat vad man får och kan göra vid de olika känslorna och hur man kan göra för sina kompisar för att det ska kännas bra. En viktig del av temat blev också att när man får en ökad förståelse för sina egna känslor ökar även förståelsen för andras känslor, därmed ökat också den empatiska känslan för sin omgivning. Dockorna har varit tydliga och gett barnen en konkret möjlighet att prata om detta. De känlsobilder vi har använt har också bidragit till många funderingar och möjligheter att prata om känslorna.

 

Plan för ht-16 –vt17

 

 • Att arbeta med massagesagor i smågrupper för att barnen ska få en förmåga om sin kroppsuppfattning, ökad empati, respekt och acceptans för andra människor. Den bidrar även till att samhörigheten mellan barnen ökar, mindre konflikter och en tryggare barngrupp.
 • Att i gruppen arbeta med ljudet för att ge ökad trivsel och respektera sina kompisar.  Vi kommer att arbeta i gruppen med att ännu mer lyssna till varandra, använda en bra ljudnivå vid samtal och lek.