Familjedaghemmet Giraffen

Verksamhetsplan

Ht 2018 – Vt 2019

 

 

Familjedaghemmet Giraffen

övrig pedagogisk omsorg

 

 

 

 

 

 

 

Inledning

Familjedaghemmet Giraffens verksamhet riktar sig till barn i åldern 1-6 år. Verksamheten bedrivs i hemmiljö i en stor villa på Sågverksgatan 16 i närheten av Stureby T-bana. Nedre planet på 115 kvm är i sin helhet utformad för verksamheten . Övre planet är också en del av verksamheten, vilket ger stora möjligheter att arbeta i olika grupper och få en lugn och harmonisk miljö. Det finns en stor villatomt med många möjligheter till utomhuslek. Utan att passera någon livligt trafikerad gata når vi skog och närliggande lekparker.

Familjedaghemmet kan ha maximalt 12 inskrivna barn, men kan vara färre tidvis beroende på gruppens sammansättning.

Jag Ingalill Roslinde förestår verksamheten som enskild näringsidkare och arbetar heltid med barngruppen tillsammans med en anställd på heltid och en på deltid( i nuläget närmare 37tim/v).

Stockholms Stads ramtider för öppethållande är 6.30-18.30. Mina öppettider regleras utifrån föräldrarnas behov av barnomsorg som för närvarande är 7.30-16.45

Verksamhetsbeskrivning: Läroplanen för förskolan, Skolverkets allmänna råd för pedagogisk omsorg

Familjedaghemmet Giraffens vision: I en stimulerande hemmiljö får barnen upplevelser och erfarenheter som de har glädje av hela livet.

Övergripande mål och åtaganden för familjedaghemmet Giraffen

Mitt övergripande mål för hela verksamheten är att barnen ska känna sig trygga, ha självtillit och lära sig respektera och visa hänsyn mot sina medmänniskor. Familjedaghemmet Giraffens värdegrund utgår från alla människors lika värde. Som vuxna vill vi vara goda förebilder för barnen.

Att ge barnen den tid de behöver för att utvecklas i sin egen takt i en lugn och stimulerande miljö. Genom uppmuntran och beröm ge dem en god självkänsla och ytterligare lust att lära sig mera. Att ta tillvara och utveckla barnens egna idéer.

Att vistas utomhus och utforska närmiljön, att på så sätt stärka hälsan och ge utrymme för fria lekar och aktiviteter. Motoriken stärks och det ger möjlighet till att lära känna naturen här omkring.

Att stärka den språkliga utvecklingen och få barnen att upptäcka böckernas underbara värld.

Att servera en god, näringsrik och varierad kost av mestadels hemlagade råvaror.

 

 

 

Normer och värden

Varje barn ska känna trygghet och få möjlighet att utveckla sin självkänsla.

För familjedaghemmet Giraffen innebär normer och värden att alla känner sig trygga, blir sedda och har roligt. Att de får förståelse för alla människors lika värde och lär sig samhällets gemensamma demokratiska värderingar.

Arbetssätt-för att barnen ska bli trygga, utveckla sin självkänsla och stärka sin identitet samt bli väl rustade för sitt kommande liv.

 • Inskolning med förälder närvarande
 • Att hälsa och välkomna varje barn med ögonkontakt
 • Att ha fasta återkommande aktiviteter
 • Att ha ett tillåtande klimat och ger barnen den tid de behöver för att erövra ny kunskap
 • Att bemöta barnen utefter den individ de är och att de får möjlighet att utveckla sina egna sidor oavsett kön
 • Att förebygga och ingripa mot all form av diskriminering
 • Att samarbeta med föräldrarna när det gäller barnens fostran och ha en kontinuerlig dialog oss emellan

Uppföljning: Barnobservationer, Barn intervjuer, genom dialog med barnen på samlingar och i vardagssituationer.

 

Utveckling och lärande

Varje barn ska känna nyfikenhet och lust inför att lära och utvecklas. Familjedaghemmet Giraffens verksamhet präglas av en pedagogik där alla delar omvårdnad, omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. En strävan att verksamheten ska stimulera och utmana barnen i deras utveckling och samtidigt vara trygg, lärorik och rolig.

Arbetssätt-

 • Att uppmuntra barnen i att ta eget ansvar för sina handlingar, familjedaghemmets rutiner, aktiviteter och miljö
 • Att låta barnen tänka själva och finna egna lösningar på olika problem
 • Att uppmuntra barnens självständighet
 • Att gå till skogen, får de möjlighet till att använda sin fantasi och sitt rörelsebehov
 • Att ha olika varierade aktiviteter varje dag som lek, skapande, sång, utevistelse
 • Att stimulera barnens språkutveckling genom samtal, sång, högläsning och spel
 • Att ge utrymme och uppmuntra barnens fria lek
 • Att arbeta tema inriktat
 • Att vara ute mycket
 • Att besöka biblioteket kontinuerligt

Uppföljning: barnobservationer, deltar själv i barnens lekar och aktiviteter och ser vilka intresseområden de har och hur det kan stimuleras och vidareutvecklas.

 

Barns inflytande

Varje barn ska ha inflytande och vara med och påverka verksamheten.

Arbetssätt- för att barnens ska känna sig delaktiga

 • Att vara lyhörd för deras önskemål och att barnen får så ofta som möjligt fritt välja aktiviteter
 • Att ge barnen möjlighet att vara delaktiga och får påverka beslut ex val av park, matsedel etc.
 • Får välja böcker på biblioteket samt välja band vid vilan i demokratisk anda
 • Tar tillvara barnens önskemål och intressen i planeringen av verksamheten

Uppföljning: genom dialog och observationer tas barnens önskemål och tankar med i planeringen/utvärderingen.

 

Barn i behov av särskilt stöd

Alla barn ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och behov.

Arbetssätt-

 • Observation och dokumentation av barnen
 • Samtal med förälder för att se om de observerat samma sak i barnets utveckling
 • Att vi samråder med berörda föräldrar och diskutera om behovet av särskilt stöd är nödvändigt
 • Tillsammans med förälder utarbetar vi en handlingsplan vilken följs upp genom samtal
 • Ansöker om resurs då behov finns

 

Barns språkutveckling

Alla barn ska ges möjlighet att utveckla ett rikt nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka sina tankar och känslor. Att utveckla sitt ordbegreppsförråd och sitt intresse för skriftspråket.

Arbetssätt-

 • Att gå regelbundet till biblioteket
 • Att ha god litteratur väl synligt för barnen
 • Att ha högläsning dagligen
 • Att uppmuntra barnen i deras nyfikenhet på bokstäver och dess betydelse
 • Att sjunga, arbeta med rim, ramsor och ordlekar
 • Att ge barnen tid till att komma till tals och att lyssna på varandra

Uppföljning: barnobservationer

 

Familjedaghemmet/hemmet- den dagliga kontakten med föräldrarna är oerhört viktig och ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med dem.

Arbetssätt-

 • Information om familjedaghemmet Giraffen ges till alla nya föräldrar
 • Daglig kontakt vid lämning och hämtning
 • Utvecklingssamtal
 • Föräldrar och barn fester tillsammans
 • Dokumentation av barn och verksamhet för att ge föräldrarna insyn i barnens vardag

 

 

Familjedaghemmet/förskoleklass

För att främja en bra avslutning av förskoletiden och en god övergång till skolan

 

Arbetssätt-

 • Att samverka med berörda skolor
 • Att ge barnen en god förberedelse för övergången till förskoleklass genom egna samtal med barnen om övergången och att medverka vid besök i skolan
 • Att överlämna dokumentationen från familjedaghemmet till barn och föräldrar
 • Att vid föräldrars önskemål medverka vid överlämningssamtal

 

 

Miljö

Att arbeta för hållbar miljö

 

Arbetssätt-

 • Källsortera papper, glas, metall, och plast. Jag har en återvinningstation i närheten.
 • Återanvända material när det är möjligt
 • Tillagar mat i stor utsträckning från grunden
 • Tillsammans med barnen samtalar vi om kostens betydelse
 • Vi varmkomposterar tillsammans på tomten
 • Att kontinuerligt se över verksamhetens material för en hållbar miljö och följa utveckling av godkända lekmaterial

 

 

 

Säkerhet

Familjedaghemmet Giraffen värnar om barnens säkerhet.

 

Arbetssätt-

 • Barnskyddsrond genomförs varje år
 • HLR-utbildning genomförs kontinuerligt vart annat år
 • Brand-utbildning genomförs kontinuerligt vart annat år
 • Brandkonsults utlåtande efterföljs
 • Första hjälpen kit finns alltid med vid utevistelse
 • Handlingsplaner finns för olika kris och katastrofhändelser

 

Utveckling och systematiskt kvalitetarbete

För att Familjedaghemmet Giraffen ska nå de uppsatta målen för verksamheten. Säkerställa och se till att hela verksamheten utgör en sammanhängande helhet av barns totala lärande, omvårdnad, omsorg och fostran.

Arbetssätt-

 • Att dokumentera varje barns utveckling i portfoliopärmar
 • Att kontinuerligt se över rutiner, innehåll och aktivititeter
 • Att regelbundet se över material och miljö ute och inne och dess organisation
 • Att utvärdera verksamheten vid planeringsdagar ur ett tydligt barnperspektiv
 • Att ha en dialog med föräldrarna om verksamheten
 • Att vi som arbetar ökar vår kompetens genom kontinuerlig utbildning
 • Att använda tankekartor tillsammans med barnen inför och efter olika moment
 • Att uppmärksamma, diskutera och följa diskrimineringsarbetet kontinuerligt

Uppföljning: barnintervjuer, utvärdering av arbetsplan, genomgång och översyn av verksamhetsplanen varje år för att se till nya utvecklingsområden inför kommande år. Att analysera resultatet från brukarundersökningen och ta fram nya utvecklingsområden ur ett föräldraperspektiv. Att använda lotusdiagram för att utvärdera verksamheten och se att alla delar i läroplanen tillgodoses i den dagliga verksamheten. Att utvärdera barnens och vårt arbete utifrån tankekartorna.